Regler för bokning
Som bokare är du ansvarig för:
  • iordningställande/återställande av lokal, möblering, teknisk utrustning samt grovstädning av lokalerna (*).  
  • att ev. utlånat passerkort återlämnas enligt överenskommelse när bokningen är slutförd.
  • att informera om Tornhusets säkerhetsanordningar, nödutgångar, utrymningsplan och brandskydd innan aktiviteter/arrangemang påbörjas. 
  • att vid brandlarm omedelbart utrymma lokalerna 
  • kostnader för eventuell skadegörelse, åverkan på eller stöld av inventarier/utrustning på Tornhuset som kan härledas till gruppens verksamhet.
  • att omedelbart meddela personal om du upptäcker stöld, skadegörelse eller trasig/felande utrustning.
  • att alkohol, droger eller påverkade personer INTE förekommer i lokalerna.
  • att se till att larma av och på (om så är överenskommet), samt att bokade tider hålls. (**)
Mer detaljerad information om vad som gäller för just din bokning, får du i samband med att vi bekräftar din bokningsförfrågan.  

(*)    Med grovstädning av lokalerna menas bl.a. sopning av golv, upplockning av skräp och borttagande av disk. 
(**)    Eventuella kostnader för utryckning av vaktbolag vid larm p.g.a. oaktsamhet, debiteras bokaren.